Privacy Statement

Privacy- en Cookie Statement Berrybrothers BV

Berrybrothers BV (hierna: “Berrybrothers”) verwerkt op dagelijkse basis persoonsgegevens. Berrybrothers respecteert de privacy van de personen van wie zij informatie ontvangt en behandelt deze informatie strikt vertrouwelijk. Berrybrothers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens Berrybrothers verwerkt en voor welke doeleinden.

Contactgegevens
Berrybrothers BV
Nijken 18
6088 NR Roggel
0475-496214
https://berrybrothers.nl
KvK: 13041280

Berrybrothers heeft een aanspreekpunt voor privacy zaken. Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over dit privacy- en cookie statement, dan kunt u zich wenden tot Nijs van Zuilen via info@berrybrothers.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Berrybrothers verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, elk voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dit zijn.

Uitvoering overeenkomst
Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van overeenkomsten met klanten en leveranciers. In dat kader verwerken wij onder meer naam, NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en betaalgegevens. Indien noodzakelijk geven wij deze informatie ook door aan derden, bijvoorbeeld transportbedrijven en/of banken.

(Direct) marketing
Om aanbiedingen te doen die u interesseren verzamelen wij commercieel interessante informatie over personen. Dit doen wij door middel van het plaatsen van cookies. Wij kunnen informatie over u verzamelen van derden, waaronder informatie van onze partners en sociale mediasites overeenkomstig uw instellingen op dergelijke websites.

Social media
Berrybrothers is op verschillende social media te vinden. Berrybrothers gebruikt social media plug-ins op haar website. Wanneer u op één van deze knoppen klikt en u zich registreerd met uw social media-account, wordt informatie gedeeld met de social media in kwestie en mogelijk getoond op uw profiel.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u functies op de websites en/of apps van social media gebruikt, zoals een “like“. Als een dergelijke functie wordt gebruikt, dan kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze eigen social media.

Cameratoezicht
Berrybrothers maakt gebruik van cameratoezicht om haar eigendommen te beveiligen. Door middel van camerabeelden verkrijgt Berrybrothers inzicht in de activiteiten van personen en bijzondere persoonsgegevens.

Sollicitanten
Berrybrothers verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten. Wij verzamelen onder meer de naam, het geslacht, geboortedatum, NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, motivatiebrief en curriculum vitae van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure. Indien een sollicitant een dienstverband krijgt aangeboden, worden identiteitsbewijs en bankgegevens opgevraagd.

Persoonsgegevens van sollicitanten die worden verzameld gedurende een sollicitatieprocedure, worden uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien de sollicitant toestemming gegeven om de persoonsgegevens langer te bewaren, dan worden de persoonsgegevens uiterlijk één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Werknemers
Berrybrothers verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers. De grondslag voor verwerking is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met de werknemer en wettelijke grondslagen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door werknemers, wordt verwezen naar het personeelshandboek.

Contactformulier
U kunt contact met ons opnemen door middel van het invullen van ons digitale contactformulier of via info@berrybrothers.nl. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij om de invulling van uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en uw bericht voor ons.

Nieuwsbrief Berryfans
Via onze website kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Berryfans. Door middel van de nieuwsbrief informeren wij u aanbiedingen, weetjes en nieuwe recepten. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief hebben wij uw naam en e-mailadres nodig.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@berrybrothers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Berrybrothers BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Berrybrothers) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Berrybrothers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@berrybrothers.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Berrybrothers, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 • uitvoering van een overeenkomst: wij delen uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen;
 • met uw toestemming: met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn;
 • voor externe verwerking: we verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen;
 • om juridische redenen: we delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties;
 • wettelijke verplichting: indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken.

Berrybrothers maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Berrybrothers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er op ons een wettelijke plicht rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens voor zover mogelijk verwijderen.

Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland
Berrybrothers kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Landen binnen de EER kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau als Nederland. Berrybrothers verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien in het desbetreffende land sprake is van een passend beschermingsniveau. Berrybrothers maakt daarbij gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert, maakt Berrybrothers gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen.

Berrybrothers maakt gebruik van functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en verwerken geen andere persoonsgegevens dan de persoonsgegevens die voor u voor een bepaald doel worden ingevuld. Wij plaatsen daarom altijd functionele cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Niet-functionele cookies kunnen worden geplaatst voor verschillende doeleinden, maar stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies:

 • Analytische cookies: met deze cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers. Door het gebruik van analytische cookies worden onder meer de volgende persoonsgegevens opgeslagen:
  • (geanonimiseerd) IP-adres;
  • technische kenmerken, zoals de browser die wordt gebruikt;
  • zoekwoorden die worden gebruikt;
  • het platformtype dat wordt gebruikt;
  • via welke (web)pagina u op onze website bent gekomen.
 • Tracking cookies: dit zijn cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over de cookies die door ons worden geplaatst. In deze cookiemelding kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies. Indien dit niet het geval is, dan kunt u uw toestemming weigeren. U kunt dan gewoon gebruik (blijven) maken van onze website.

Als u al eerder akkoord bent gegaan met het plaatsen van cookies, dan kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten van betrokkenen
U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten, namelijk het recht op inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van de verwerking, overdracht van digitale gegevens en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij deze rechten toe. Ook leggen wij uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage
Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. In dat geval informeren wij u welke persoonsgegevens wij verwerken en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang de persoonsgegevens naar verwachting nog zullen worden opgeslagen en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Recht op verbetering of aanvulling van persoonsgegevens
U kunt ons verzoeken om onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Gaan wij tot verbetering en/of aanvulling over, dan ontvangt u van ons een nieuw overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit overzicht sturen wij ook naar derde-ontvangers die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken.

Recht op gegevenswissing
U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen in één of meer van de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in en er is geen andere grondslag voor verwerking;
 • u maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn dwingende redenen om dit bezwaar niet te honoreren;
 • de persoonsgegevens worden onrechtmatig door ons verwerkt;
 • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • wij hebben uw gegevens verzameld door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten.

Recht op beperking van de verwerking
Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of in geval van gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Recht op overdracht van digitale gegevens
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Recht van bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Intrekken van toestemming
Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u te allen tijde het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Uitoefening van uw rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruikmaken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres info@berrybrothers.nl. Berrybrothers BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Mocht het niet lukken om binnen vier weken op uw verzoek te reageren, dan zullen wij u hierover informeren.

Om er zeker van te zijn dat u rechthebbende bent tot de persoonsgegevens waarop uw verzoek betrekking heeft, proberen wij voorafgaand aan de behandeling van uw verzoek uw identiteit vast te stellen. Dit doen wij op de minst bezwarende wijze, bijvoorbeeld door u te vragen om uw rechten uit te oefenen via uw (persoonlijke). Mocht er geen andere, minder bezwarende mogelijkheid zijn om uw identiteit vast te stellen, dan zullen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan het beheer van onze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Berrybrothers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische en/of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Klachten
Berrybrothers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar info@berrybrothers.nl.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.